ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Σκοπός της ΠΥΡΟΤΕΧΝΟΥΡΓΙΚΗ Ε.Π.Ε είναι η κατασκευή φωτιστικών σημάτων κινδύνου πλοίων και για το σκοπό αυτό η Διοίκηση και όλο το προσωπικό της Εταιρείας δεσμευόμαστε να παρέχουμε αξιόπιστες και υψηλής ποιότητας κατασκευές, ικανοποιώντας πλήρως τις απαιτήσεις και προσδοκίες των πελατών μας, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών Νομοθετικών και Κανονιστικών απαιτήσεων.

Για να επιτύχουμε τα παραπάνω:

  • Έχουμε σχεδιάσει, αναπτύξει και εφαρμόζουμε από τις 01-03-2010, Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001: 2008. Από τις 05-03-2017 εφαρμόζεται το νέο ISO 9001: 2015
  • Παρέχουμε όλους τους απαραίτητους πόρους για την διατήρηση και τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος
  • Καθιερώνουμε μετρήσιμους στόχους ποιότητας, την επίτευξη των οποίων ανασκοπούμε και αξιολογούμε συνεχώς και ιδιαίτερα στην αρχή κάθε έτους κατά τη διάρκεια των Ανασκοπήσεων του Συστήματος από τη Διοίκηση

Υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ορίζεται ο Διευθυντής Διαχείρισης Ποιότητας ο οποίος εκπροσωπώντας την Διοίκηση, έχει αρμοδιότητα για την διαχείριση του Συστήματος , την παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας του, τον συντονισμό της επίλυσης των προβλημάτων που προκύπτουν και της συνεχούς προσπάθειας βελτίωσής του.

Η προσπάθεια αυτή για συνεχή βελτίωση τόσο των παρεχόμενων υπηρεσιών όσο και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος , αποτελεί όραμα και δέσμευση της Διοίκησης της Εταιρείας και βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή και συστράτευση όλων των εργαζομένων σε αυτήν.

ISO 9001-2015

MED Module D